top of page

J

Kalendarium

Daleka przeszłość naszej szkoły:

Rok szkolny: 1932/1933 – pierwszy Arkusz Ocen znajdujący się w szkolnym archiwum. Wówczas szkoła nosiła nazwę: Publiczna Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Nr 2 imienia: Świętego Stanisława Kostki w Kruszwicy – wieś. Szkoła usytuowana była w budynku przykościelnym ul. Kolegiacka (dziś znajduje się tam Przedszkole Samorządowe nr 1).

 

16 stycznia  1935 r. – decyzją władz szkolnych podzielono miasto na dwa oddzielne rejony szkolne i do budynku przy ul. Rynek  wprowadzono Szkołę Powszechną nr 2. Obwód szkolny obejmował: Kruszwica –wieś , Grodztwo, Łagiewniki, Rzepiszyn i Gustafowo. Kierownikiem szkoły mianowano Leona Uklejewskiego. W Arkuszach Ocen z tego okresu nie widnieje już imię szkoły.

 

Rok szkolny 1938/1939 – w dokumentacji szkolnej pojawia się inna nazwa: Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III Nr 2 imienia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy wieś.

 

Wrzesień 1939 r. – 15 stycznia 1941 r. - w szkole w Rynku zakwaterowano wojsko niemieckie.

 

15 luty 1941 r. – szkołę objął nowy kierownik niemiecki Scharf i zorganizował naukę dla uczniów niemieckich.

 

Rok 1942 – w szkole zorganizowano naukę dla dzieci polskich z miasta.

 

Rok 1943  – oddano budynek przy Rynek jako bursę dla zamiejscowych uczniów niemieckich.

 

20 marca 1945 r. -  ponownie uruchomiono szkołę przy Rynku. Jej organizację i kierownictwo powierzono Marii Kuropatwińskiej i ponownie  miasto podzielono na rejony szkolne  z roku 1939. Szkoła liczyła wówczas 304 uczniów i do roku 1949 nosiła nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.

Od roku 1946 - kierownikiem Szkoły nr 2 jest Tadeusz Nowak.

 

Lata 1949 – 1953 – pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Ogólnokształcąca – stopień podstawowy – Nr 2 w Kruszwicy.

 

Rok 1953  – wprowadzono nową nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy.

 

17 kwietnia 1958 rok - odbyła się sesja wyjazdowa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której podjęto uchwałę o wybudowaniu szkoły – Pomnika Tysiąclecia w Kruszwicy.

 

 Październik 1958 r. – Ilustrowany Kurier Polski zainicjowało zbieranie funduszy na budowę szkoły. Do akcji przyłączyły się także władze miejskie, kruszwickie zakłady pracy, społeczeństwo oraz młodzież szkolna. Ogólny koszt budowy wyniósł ponad 10  milionów złotych. Redakcja i czytelnicy IKP na budowę szkoły ofiarowali 337 159 zł.

 

16 marca 1959 r. - nastąpiło założenie fundamentów i wbudowanie aktu erekcyjnego Szkoły -Pomnika Tysiąclecia. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kruszwicy  Maksymilian Marulewski odczytał akt erekcyjny. Przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Aleksander Schmit dokonał uroczystego wmurowania aktu.

 

Ostatnie 55 lat naszej szkoły:

3 czerwca 1960 r. - komisja odbioru powołana przez Instytut Oświaty na miasto i powiat Inowrocław dokonała odbioru technicznego szkoły. Kierownictwo Tysiąclatki powierzone zostało  Jerzemu Mareczkowi, dotychczasowemu kierownikowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy.

 

5 czerwca 1960 r. – odbyła się, przy udziale Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, uroczystość przekazania do użytku nowej 15 – izbowej szkoły. Szkoła nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcącego im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy Budynek szkolny przy ul. Rynku został przydzielony,  jako filia, Szkole Podstawowej nr 1.

 

15 września 1960 r. – uruchomiono  w gmachu Szkoły Tysiąclecia Szkołę Przysposobienia Zawodowego dla dziewcząt.

Rok 1961 – wprowadzono obowiązek noszenia granatowych beretów jako elementu stroju szkolnego.

9 września 1962 r. – następuje budowa boiska szkolnego. Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy przeznaczyło na budowę boiska 100 000 zł.

 

Rok 1963 – uczniowie Tysiąclatki w strojach ludowych witają na trasie przejazdu w Kruszwicy, delegację Z Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz przedstawicieli rządu z Aleksandrem Zawadzkim na czele.

1 sierpnia 1964 r. – 11-latka została podzielona na szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Obydwie szkoły pozostały w budynku Tysiąclatki.

 

Od 1 marca 1965 roku – budynek szkolny  w Rynku ponownie podlega Szkole Podstawowej nr 2.

3 maja 1966 r. – w związku z obchodami Milenium odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku Tysiąclatki. Odsłonięcia dokonał przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.

 

Rok szkolny 1966/1967 – zostaje uruchomiona klasa ósma, siedmioklasowa szkoła przestaje istnieć.

 

Rok 1968 – pod hasłem „Harcerze bohaterskim dzieciom polskim” rozpoczął się IV alert harcerski. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, a w godzinach wieczornych ognisko z udziałem społeczeństwa miasta.

 

Rok 1971 – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został Stanisław Sulczyński.

 

9-10 września 1972 r. -  ze Szkoły Podstawowej nr 1 przeniesiono do naszej szkoły klasy specjalne. Uczniowie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy  na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Rok 1973 – powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, której dyrektorem został mgr Roman Tschurl.

 

14 czerwca 1974 r. – po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych zostają wpisani do Złotej Księgi.

 

Rok 1974 – święto naszej szkoły odbywa się w rocznicę wyzwolenia Kruszwicy - czyli 21 stycznia.

 

Rok 1975 - w naszej szkole zorganizowano po raz pierwszy Trybunę Młodzieżową z debatą na temat : „ Kodeks ucznia”

 

Rok 1976 – Szkolna Spółdzielnia Uczniowska wzięła udział w konkursie pod hasłem: „Pracujemy dla siebie, szkoły, środowiska”. Na szczeblu województwa zajęliśmy III miejsce.

 

Rok szkolny 1978/1979 – to rok wdrożenia nowego systemy  nauczania tzw. 10 – latka (powszechna szkoła średnia). Wkrótce władze oświatowe wycofują się z tego projektu.

 

Dnia 7 czerwca  1980 roku  - w uroczyste obchody 20-lecia Tysiąclatki została wystawiona inscenizacja plenerowa wyreżyserowana przez mgr Alicję Nowak. Na zakończenie uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy. Jego fundatorem było społeczeństwo Kruszwicy i miejscowe zakłady pracy.

 

Rok 1981 – uczniowie klas VI – VIII pracowali przy sadzeniu drzewek w Nadleśnictwie Miradz.

 

Rok 1982  – apel „Pomożemy powodzianom” odbił się głośnym echem wśród zuchów. Dzieci zebrały paczki z odzieżą, zabawkami, książkami. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.

 

Rok 1984  - dyrektorem obydwu szkół: SP nr 2 i LO zostaje mgr Marian Dyrduł.

 

Rok 1985  - obchody 25-lecia Tysiąclatki. Z tej okazji 10 byłych wychowanków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego otrzymało w czasie uroczystości tytuł Honorowego Członka Społeczności Uczniowskiej Tysiąclatki.

 

Rok 1989  – uczniowie Tysiąclatki włączyli się do porządkowania brzegów jeziora Gopło.

 

Rok 1990  – uroczyste obchody 30-lecia szkoły. Do szkoły wprowadzono lekcje religii.

 

Rok 1991 – po odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora mgr Marana Dyrdała, dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Michalak.

 

Rok 1995 – spod wspólnego dachu wyprowadziło się Liceum Ogólnokształcące, a do szkoły podstawowej uczęszczać zaczęły dzieci  mieszkające na zachodnim brzegu Gopła.

 

Był to również rok jubileuszu 35-lecia Tysiąclatki obchodzony przez 6 dni.. Każdy dzień tygodnia upływał w innej atmosferze. Były popisy artystyczne klas I-III i piękne programy przygotowane przez uczniów klas IV-VIII, nie zabrakło też zawodów sportowych i spotkań pokoleń. Uczniowie klas młodszych mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Kwiatki z Kwiateczkowa” w obsadzie nauczycielskiej. Obchody zakończył koncert galowy pt. „Benefis 35-latki”.

 

4 kwietnia 1996 r. – odsłonięto tablicę upamiętniającą istnienie LO w budynku Tysiąclatki.

 

Rok 1997 – Święto Szkoły obchodzimy  w czerwcu.  Stałym punktem programu obchodów Święta Szkoły stał się festyny. Pierwszy odbył się  pod hasłem: „Między nami Słowianami”.

 

Rok szkolny 1997/1998 – dzieci w wieku szkolnym z  upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zostały objęte zajęciami rewalidacyjno –wychowawczymi.

 

Rok szkolny 1998/1999 - to rok wyjątkowy - edukację  w szkole podstawowej kończą ostatnie klasy  VIII i pierwsze klasy VI. .

1 września 1999 r.  – reforma szkolnictwa wprowadziła pod dach Tysiąclatki Gimnazjum nr 2.

 

W październiku 1999 r. – nastąpiło uroczyste otwarcie oddziału – klasa edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowo w stopniu głębokim.

 

Rok 2000  – ze środków finansowych przyznanych przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przystosowano sanitariaty dla dzieci niepełnosprawnych i zlikwidowano bariery architektoniczne w budynku szkolnym  przy ul. Rynek 22.

 

Rok szkolny 2000/2001 - grupowymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęto czworo dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 

1 września 2001 roku -  powstała  pierwsza klasa integracyjna.

 

Rok 2003 -  nasza szkoła otrzymała tytuł: „ Szkoły z klasą”.

 

17 czerwca 2006 r. - dyrektor mgr Andrzej Michalak odchodzi na emeryturę. Od tego czasu funkcję dyrektora pełni dotychczasowy wicedyrektor mgr Dorota Budner.

 

Rok 2007 – w szkole miesiąc maj ogłoszono „Miesiącem integracji”. Z tej okazji podjęto szereg przedsięwzięć promujących wychowanie integracyjne.

 

 Rok szkolny 2007/2008 – wprowadzono mundurki szkolne.

 

Rok 2008 –  wszyscy uczniowie objęci szkoleniem dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczymy w marszu protestacyjnym przeciw kopalni odkrywkowej w Tomisławicach: „Gopło musi być i basta! Było już za króla Piasta!”. Organizujemy „Konwój Muszkieterów” – paczki świąteczne dla niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i gminy Kruszwica.

 

Rok 2009 – szkoła gości harcerzy z hufca Inowrocław podczas V manewrów harcerskich.

Remont sali gimnastycznej.

 

Rok 2010 – do użytku społeczności szkolnej i mieszkańcom miasta zostaje oddane boisko „Orlik 2012”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy obchodzi 50-lecie.

Remont elewacji budynku.

 

Rok 2012 - przeniesienie klas I - III do budynku " Tysiąclatki" oraz przekształcenie dawnej szkoły przy rynku na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kasprowicza 7.

 

Rok 2010 - 2015 - stopniowe odnawianie wnętrza szkoły. Przystosowanie części pomieszczeń do nauczania w klasach "zerowych". Remonty korytarzy, gabinetu pielęgniarki, stołówki, świetlicy.

bottom of page