top of page

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

w Kruszwicy

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 • Reprezentacja rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy nosi nazwę "Rady Rodziców"

 

 • Regulamin Rady Rodziców został opracowany na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i Statutu Szkoły.

 

 • Regulamin określa zasady wybierania i zadania "Trójek klasowych", zasady wybierania Rady Rodziców oraz sposób ich funkcjonowania.

 

 • Regulamin określa kompetencje i zasady działania Rady, cele i zadania Rady.

 

 • Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły.

 

II. WYBORY DO RADY RODZICÓW

§ 2.

 • W każdej klasie działa "Trójka klasowa" wybierana przez ogół rodziców uczniów danej klasy zgodnie z zasadami ustalonymi przez zebranie.

 

 • "Trójka klasowa" składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcy przewodniczącego,

c) Skarbnika

 

 • Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym.

 

 • Wybory są prawomocne, jeżeli w zebraniu uczestniczyła, co najmniej połowa rodziców.

 

 • Do udziału w wyborach do "Trójek klasowych" są uprawnieni rodzice danej klasy. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

 

 • Wybory do "Trójek klasowych" przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do "Trójki klasowej".

 

 • Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

 

§ 3.

 • Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do "Trójki klasowej" jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców klasy nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

 

 • Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie. Zasady wyboru przedstawiciela klasy w wyborach uzupełniających ustala Rady Rodziców.

 

 • Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się w terminie czternastu dni od terminu wyborów.

 

III. ORGANY RADY RODZICÓW

§ 4.

Organami Rady są:

 • Plenarne Zebranie Rady

 • Prezydium Rady

 • Przewodniczący Rady

 

§ 5.

 • Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

 

 • Plenarne Zebranie Rady w szczególności:

a) przyjmuje plan pracy Rady,

b)ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,

c) uchwala preliminarz Rady,

d) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,

e) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

 

§ 6.

 • Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Prezydium.

 

 • Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady.

 

§ 7.

 • Prezydium Rady składa się z 4 członków w tym: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 

 • Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.

 

 • Zebranie zwyczajne Rady zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

 

 • O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

 

 • W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

 

 • Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych "Trójek klasowych" lub Dyrektora.

 

 • W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne i posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

 

§ 8.

Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:

 • Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady.

 

 • Realizacja preliminarza Rady.

 

 • Wykonywanie uchwał Rady.

 

 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad klasowych.

 

 • Nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę lub Prezydium.

 

 • Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

 

§ 9.

Rada albo Prezydium Rady mogą powoływać ze składu Rady komisje, określając ich skład i zadania.

 

§ 10.

Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.

 

§ 11.

W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.

 

§ 12.

Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.

 

§ 13.

 • Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

 

 • Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokołu.

 

 • Uchwały są załącznikiem do protokołu posiedzenia RR.

 

 • Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokułująca.

 

 

IV. KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 14.

 • Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

 • Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

 

 • Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

a) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

e) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

f) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

h) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,

i) wybór jednego przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, którego dokonuje się spośród członków Prezydium Rady w głosowaniu jawnym.

 

 • W przypadku nie respektowania powyższych zasad przez dyrekcję szkoły lub podlegających jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

V. CELE RADY RODZICÓW

§ 15.

 • Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

 

 • Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,

b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,

c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,

d) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,

e) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

f) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami w celu poprawy jakości pracy szkoły.

 

VI. ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 16.

 • Organizowanie rodziców do czynnej realizacji programu szkoły.

 

 • Współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną w podnoszeniu poziomu nauczania.

 

 • Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i postępów lub trudności,

c) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

 • Współdziałanie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz uzdolnienia młodzieży.

 • Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych związanych z organizacją obchodów świąt oraz rocznic, zgodnie z tradycją narodową i środowiskową.

 

VII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

§ 17.

 • Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

a) z dobrowolnych składek rodziców,

b) z wpłat od osób fizycznych, organizacji i instytucji,

c) z innych źródeł

 

 • Na początku każdego roku szkolnego, na klasowych zebraniach, rodzice indywidualnie deklarują wysokość składki.

 

 • Fundusze, o których mowa Rodziców ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

 

 • Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

a) Dyrektor

b) Wychowawcy klas

c) Rady klasowe

d) Samorząd Uczniowski

 

 • Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. Do podpisywania czeków upoważnieni są: Przewodniczący, skarbnik RR oraz Sekretarz Szkoły.

 

 • Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

 

 • W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 

 • Rada Rodziców wybiera spośród siebie skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi.

 

 • Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

 • Na zewnątrz Radę Rodziców reprezentuje: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

 

 • W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

 

 • Członkowie "Trójek klasowych", jak i Członkowie Rady Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonywały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

 

 • Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną z napisem: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy.

 

 • Niniejszy regulamin został uchwalony dnia 1 października 2015 r. na zebraniu ogólnym Rady Rodziców.

 

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

bottom of page